W dniu 26.06.2019 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie, przy ul. 3 Maja 51 (trzecie piętro) o godzinie 14.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2018.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” za rok 2018 i udzielenia Zarządowi absolutorium.
6. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu działania i Planu finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” na rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
10. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.