W dniu 21.02.2017 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie, przy ul. 3 Maja 51 (trzecie piętro), o godzinie 14.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” za rok 2016 i udzielenia Zarządowi absolutorium.
6. Sprawozdanie z działalności Rady.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” za rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu działania i Planu finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” na rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji.
11. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Z projektami zmian w Regulaminie Rady oraz zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji można zapoznać się w Biurze LGD.