W dniu 16.06.2016 r. w Sali myśliwskiej Hotelu ALTA w Brzozowie przy ul. 3 Maja (budynek obok Starostwa Powiatowego w Brzozowie), o godzinie 12.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.


Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” za rok 2015 i udzielenia Zarządowi absolutorium.
6. Sprawozdanie z działalności Rady.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” za rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu działania i Planu finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” na rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (uzupełnienia wynikające z zaleceń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie).
10. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia z okresu kadencji 2012-2016.
11. Wybór komisji skrutacyjnej.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia liczby członków Zarządu,
b) ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej,
c) wyboru Zarządu,
d) wyboru Komisji Rewizyjnej,


13. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.
Prosimy o potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu Członków telefonicznie (tel. 13 434 15 56) lub osobiście w Biurze LGD do dnia 14.06.2016 r. do godz. 14.00.