W dniu 28.12.2015 r. w Sali konferencyjnej Hotelu ALTA w Brzozowie przy ul. 3 Maja (budynek obok Starostwa Powiatowego w Brzozowie), o godzinie 14.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
- przyjęcia Statutu,
- przyjęcia kryteriów wyboru,
- przyjęcia Regulaminu Rady.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
- odwołania Rady,
- ustalenia liczby członków Rady,
- wyboru Rady,
- przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.
6. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.
7. Przekazanie materiałów promocyjnych.
Z projektami uchwał na Walne Zabranie Członków można zapoznać się w Biurze LGD.