„Ta Brzozowska Ziemia – drugiej takiej nie masz” 

         

Projekt dofinansowany w ramach "Pilotażowego Programu Leader+";
- Schemat II z publicznych środków krajowych i wspólnotowych.

W ramach projektu „Ta Brzozowska Ziemia – drugiej takiej nie masz” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” zorganizowało na terenie powiatu brzozowskiego cykl imprez kulturalnych i warsztatów szkoleniowych.

W ramach tematu wiodącego Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich:

a) działanie priorytetowe „szkolenia” zorganizowano:

W ramach projektu „Ta Brzozowska Ziemia – drugiej takiej nie masz” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” zorganizowało na terenie powiatu brzozowskiego cykl imprez kulturalnych i warsztatów szkoleniowych.

W ramach tematu wiodącego Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich:

a) działanie priorytetowe „szkolenia” zorganizowano:

1) „Spotkania z folklorem…"

Warsztaty taneczne zorganizowane na terenie gmin Nozdrzec i Domaradz w miesiącu sierpniu i wrześniu 2007 r.

Adresatem warsztatów byli uzdolnieni muzycznie i tanecznie uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu brzozowskiego.

Program warsztatów obejmował: naukę gry na instrumentach ludowych, poznanie pieśni, tańców lokalnych i regionalnych.

Cele warsztatów:

- pogłębianie poczucia odpowiedzialności za własne działania w środowisku lokalnym i jego świadome promowanie,

- zachęcenie do poszerzenia wiedzy o swoim regionie,

- rozwijanie umiejętności współpracy,

- ratowanie od zapomnienia folkloru lokalnego i regionalnego,

- zainteresowanie młodych mieszkańców grą na instrumentach ludowych, pieśniami - przyśpiewkami lokalnymi oraz tańcem regionalnym.

W warsztatach uczestniczyło łącznie 50 osób: 40 osób w zajęciach tanecznych oraz 10 osób w zajęciach muzycznych. Łącznie zrealizowano 50 godzin szkoleniowych: 20 godzin w ramach zajęć tanecznych i 30 w ramach zajęć muzycznych. Zdobyte umiejętności uczestnicy zaprezentowali na plenerowym podsumowaniu warsztatów.

Efekty warsztatów „Spotkania z folklorem”:

1) opracowanie i wydanie zbiorku przyśpiewek ludowych,

2) utworzenie młodzieżowego zespołu ludowego, którego prezentacja miała miejsce na imprezie promocyjnej "Słodki początek lata",

3) kształtowanie w młodzieży postaw aktywnych wobec rzeczywistości poprzez zaangażowanie w poznanie folkloru swojego regionu,

4) aktywne włączenie się młodzieży w działalność społeczną poprzez udział w warsztatach, a następnie działalność w zespole ludowym.

2) „Ziemia Brzozowska pędzlem malowana…”

Warsztaty malarskie zorganizowane na terenie Gminy Jasienica Rosielna w miesiącu lipcu 2007 r. przez Zespół Szkół w Orzechówce – organizatora wielu plenerów malarsko–rzeźbiarskich. Adresatem warsztatów byli uzdolnieni plastycznie młodzi mieszkańcy Ziemi Brzozowskiej.

Program warsztatów obejmował: malarstwo olejne – sztalugowe, akwarelę, rysunek pastelami olejnymi, gwasze, malarstwo akrylowe. Zajęcia prowadzone były przez wybitnych artystów z naszego regionu.

Cele warsztatów:

Doświadczenia z zrealizowanych dotychczas plenerów dowodzą, iż na terenie powiatu brzozowskiego spora grupa młodzieży przejawia zdolności plastyczne. Powyższe warsztaty umożliwiły uzdolnionym dzieciom i młodzieży rozwój ich zainteresowań.

W warsztatach uczestniczyło 15 osób. Zrealizowano 50 godzin szkoleniowych dla każdego z uczestników. Tematyka warsztatów w głównej mierze skierowana była na walory krajobrazowe i zabytkowe naszego regionu, m. in. przydrożne kapliczki, wiatraki, kościółki, jak też atrakcyjne pejzaże. Powstałe podczas zajęć prace zostały zaprezentowane na zorganizowanym wernisażu.

3) „Dłutem odkrywamy piękno…”

Warsztaty rzeźbiarskie zorganizowane na terenie Gminy Dydnia w miesiącu wrześniu 2007 r.

Adresatem warsztatów byli przede wszystkim uzdolnieni plastycznie młodzi mieszkańcy Ziemi Brzozowskiej.

Program warsztatów umożliwił uczestnikom zapoznanie się z podstawowymi technikami i metodami stosowanymi w rzeźbiarstwie. Zajęcia prowadzone były przez znanych artystów-rzeźbiarzy z terenu powiatu brzozowskiego.

Cele warsztatów:

- umożliwienie uzdolnionym dzieciom i młodzieży rozwoju ich zainteresowań,

- zwiększenie aktywności społeczności lokalnej, w tym przede wszystkim wśród ludzi młodych,

- inspiracja do podejmowania nowych rozwiązań.

W warsztatach uczestniczyło 15 osób. Zrealizowano 50 godzin szkoleniowych dla każdego z uczestników.

Efektem warsztatów było nawiązanie współpracy pomiędzy znanymi twórcami, a zainteresowanymi rzeźbiarstwem uczestnikami warsztatów. Prace powstałe podczas warsztatów zostały zaprezentowane na imprezie promocyjnej "Słodki początek lata".

b) działanie priorytetowe „przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym” zorganizowano:

1) Forum „Dziedzictwo kulturowe szansą na rozwój lokalny”

Forum odbyło się w Nozdrzcu w dniach 23-24 października 2007 r.

Zasadniczą częścią Forum były moderowane dyskusje warsztatowe na następujące tematy:

- Rzemiosło i rękodzieło artystyczne a rozwój gospodarczy,

- Rola samorządów i innych instytucji w zachowaniu, rozwijaniu dziedzictwa kulturowego, oraz wspieranie MŚP,

- Współpraca LGD na rzecz promowania różnorodności kulturowej i rozwoju rękodzieła artystycznego.

W Forum uczestniczyło 70 osób reprezentujących różne firmy, instytucje i organizacje powiatu brzozowskiego. Tym samym Forum stanowiło swoisty rynek wymiany informacji, opinii, idei i doświadczeń. Po sesji plenarnej Forum zostało podzielone na grupy tematyczne, które zorganizowane zostały w formie trzech jednakowych rund warsztatowych, co umożliwiło każdemu z uczestników skorzystanie z udziału we wszystkich grupach. Forum prowadzone było przy użyciu technik moderacji wizualnej.

c) działanie priorytetowe „działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne” zorganizowano:

1. Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Uśmiechnij się Mamo”

Przegląd zorganizowany został na terenie Gminy Haczów w miesiącu czerwcu 2007 r.

W przeglądzie wzięły udział dzieci w wieku 10-18 lat uzdolnione wokalnie i muzycznie z terenu powiatu brzozowskiego (ok. 30 osób).

Głównym celem przeglądu było wyłonienie dzieci szczególnie uzdolnionych wokalnie i muzycznie oraz stworzenie możliwości doskonalenia ich umiejętności.

Nagrodą dla najzdolniejszych uczestników była prezentacja laureatów na antenie polskiego radia - wraz z wydaniem płyty CD. Równocześnie odbyły się jednodniowe warsztaty wokalne z udziałem uczestników i opiekunów zakończone finałowym koncertem.

W ramach tematu wiodącego „Podnoszenie wartości lokalnych produktów”:

a) działanie priorytetowe „przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym” zorganizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Wydanie folderu ukierunkowanego na promocję turystyki i dziedzictwa kulturowego obszaru objętego ZSROW, w którym zostały zaprezentowane między innymi zabytkowe świątynie, pałace i dwory, stanowiące ozdobę pięknych krajobrazów i czystej przyrody - prawdziwego bogactwa powiatu brzozowskiego oraz wydanie mapy atrakcji turystycznych, która stanowi uzupełnienie Folderu. Zabytki i ciekawe miejsca przedstawione w folderze zostały na mapie umiejscowione w terenie, co ułatwi zwiedzanie powiatu i korzystanie z jego atrakcji turystycznych. Foldery i mapy wydano w liczbie 3 000 sztuk.

2. Zakup gadżetów promocyjnych (koszulki, kubki, długopisy, parasole i smycze z logo Stowarzyszenia LGD „Ziemia Brzozowska”) w liczbie 700 sztuk, które zostały rozdane uczestnikom konkursów organizowanych podczas imprez zaplanowanych w trakcie realizacji projektu.

b) działanie priorytetowe „działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne” zorganizowano:

1. Jarmark Ziemi Brzozowskiej - „Słodki początek lata”

Jarmark odbył się w Brzozowie dniu 24 czerwca 2007 r.

Głównym celem imprezy było wypromowanie lokalnych produktów, jakimi są miód pszczeli i truskawki, z produkcji których słynie nasz region. Na imprezę zaproszeni zostali producenci truskawek i miodu, którzy mieli okazję do zaprezentowania i sprzedaży swoich wyrobów. Przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z powiatu przedstawiły możliwości wykorzystania miodu i truskawek w przygotowywaniu smacznych i zdrowych potraw. Uczestnicy jarmarku mogli nie tylko podziwiać przygotowane smakołyki, ale również uczestniczyć w degustacji potraw.

W ramach konkursu została wybrana najsmaczniejsza potrawa z miodu i truskawek, a zwycięskie koło gospodyń wiejskich otrzymało nagrodę. Gośćmi jarmarku byli również lokalni twórcy, którzy zaprezentowali swoje wyroby. Podczas imprezy uczestnicy przeprowadzonych wcześniej w ramach projektu warsztatów malarskich, rzeźbiarskich i muzycznych zaprezentowali efekty swoich prac (malarstwo, rzeźba, śpiew).