Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”ogłasza

nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”

ul. Mickiewicza 2636-200 Brzozów


a) Nazwa stanowiska pracy

Specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych


b) Opis stanowiska pracy

1. Zakres obowiązków pracownika:

- przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
- rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,
- prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
- udzielanie informacji z zakresu działalności Stowarzyszenia,
- bieżące zaopatrzenie Biura LGD,
- przeprowadzanie postępowań ofertowych w zakresie zlecania realizacji działań LGD,
- ewidencja i archiwizowanie dokumentacji związanej z bieżącą działalnością LGD, w tym dokumentacji prasowej,
- gromadzenie danych do aktualizacji strony internetowej,
- przygotowywanie projektów uchwał, sprawozdań,
- protokołów, informacji i innych materiałów zleconych przez Kierownika Biura LGD,
- organizacja i obsługa Walnego Zebrania Członków, posiedzeń Zarządu oraz Rady,
- prowadzenie rejestru uchwał Walnego Zebrania Członków,
- Zarządu oraz Rady,archiwizowanie dokumentacji z posiedzeń organów Stowarzyszenia,
- organizacja spotkań w zakresie animacji lokalnej i współpracy oraz innych działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD,
- realizacją LSR oraz działalnością LGD,
- przygotowywanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD,
- opracowywanie danych potrzebnych do przeprowadzenia wydarzeń aktywizujących społeczność lokalną,realizacja pozostałych zadań określonych przez Zarząd, zleconych przez Kierownika Biura LGD.

2. Zakres odpowiedzialności pracownika:

Specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych będzie odpowiedzialny za:

- powierzone wyposażenie stanowiska pracy,
- powierzoną dokumentację,
- należytą realizację swoich zadań.

3. Zakres uprawnień pracownika:

- bieżąca obsługa biura.
- realizacja działań LGD, w szczególności w zakresie organizacyjno-promocyjnym.


c) Wymiar czasu pracy
Zatrudnienie na pełny etat, na podstawie umowy o pracę.

d) Wymagania konieczne
1. Wykształcenie - wyższe.
2. Doświadczenie - co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe.
3. Umiejętności:umiejętność obsługi urządzeń biurowych,dobra obsługa komputera: MS Office (Word, Excel),znajomość LSR,znajomość zagadnień LEADER i PROW.


e) Wymagania pożądane
1. Doświadczenie zawodowe na podobnych stanowiskach.
2. Umiejętności - sumienność, rzetelność, odpowiedzialność.


f) Wymagane dokumenty
Oferta powinna zawierać życiorys zawodowy (CV), list motywacyjny oraz wypełniony oryginalny kwestionariusz osobowy. Dokumenty te powinny być opatrzone klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm). 
Dodatkowo oferta pracy powinna zawierać:
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,
- szkoleniach,dokumenty poświadczające staż pracy,
- ewentualne referencje od poprzednich pracodawców.
Wszystkie kserokopie dokumentów wymienionych wyżej muszą zawierać potwierdzoną przez kandydata zgodność z oryginałem.


g) Miejsce, termin i sposób składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”, osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00) lub za pośrednictwem poczty na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”, ul. Mickiewicza 26, 36-200 Brzozów.

Oferty należy składać w terminie do dnia 2 czerwca 2016 r. do godziny 16.00. Za termin wpłynięcia oferty uznaje się datę dostarczenia (wpłynięcia) do siedziby Stowarzyszenia.

Dopuszcza się składanie ofert tylko w formie pisemnej w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej:
a) otwarcie przed upłynięciem terminu składania ofert,
b) identyfikację kandydata przed otwarciem koperty, tj. imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania.

Koperta, o której mowa powyżej powinna zawierać zdania o treści:
a) „Oferta na stanowisko: Specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych”
b) „Nie otwierać przed 02.06.2016 r.”

Po upływie terminu składania ofert przeprowadzona zostanie wstępna selekcja, w wyniku której odrzucane zostaną oferty, które:
a) wpłynęły po terminie,
b) nie zawierały kompletnej, wymaganej treścią ogłoszenia dokumentacji,
c) dotyczą kandydatów niespełniających koniecznych wymagań.

Oferty te nie będą brane pod uwagę w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

Po zakończonej wstępnej selekcji kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do dalszego etapu Procedury Rekrutacyjnej, zostaną poinformowani o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” – www.lgd.powiatbrzozow.pl.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” nie zwraca złożonych dokumentów.

Do pobrania:
Kwestionariusz osobowy