WNIOSKI I INSTRUKCJE

Pytania i odpowiedzi - pobierz plik 

Tabela zawiera najczęściej pojawiające się pytania, które były kierowane do MRiRW, ARiMR oraz SW wraz z odpowiedziami.

Informujemy, że ARiMR będzie aktualizowa tabelę cyklicznie co drugi piątek na stronie internetowej pod linkiem: http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z 
Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z
Generator wniosku

Uwaga! Z dniem 03.03.2017 r. zostaną wyłączone generatory wniosków dla poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" do odwołania.Do czasu wyłączenia aplikacji istnieje możliwość skopiowania Państwa danych wprowadzonych do generatorów. Jednocześnie informujemy, że do czasu ponownego uruchomienia generatorów należy korzystać z edytowalnych formularzy wniosków o przyznanie pomocy  w ramach ww. poddziałania udostępnionych na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) - otwórz

 

3) Biznesplan (wersja 2z)
Biznesplan (.pdf) 
Biznesplan (.docx)
Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) 
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) - zaktualizowane 6 lutego 2017 r. 

 

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)
Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) 

 

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z 
Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z 

 

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - zaktualizowana na dzień 31.05.2017 r.
Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel)
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu 

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
- Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz
- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - otwórz
- Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz
- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - otwórz 

3) Biznesplan (wersja 3z)
- Biznesplan (.pdf) - otwórz
- Biznesplan (.docx) - otwórz
- Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) - otwórz
- Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) - otwórz
- Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
- Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
Oświadczenie (.pdf) - otwórz
Oświadczenie (.excel) - otwórz

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz
Uwaga!
11.06.2018 r. została udostępniona wersja 7z: umowy o przyznaniu pomocy

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)
- Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
- Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
- Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
- Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
- Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz
- Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)
- Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) - otwórz
- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

8) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)
- Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - otwórz
- Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - otwórz
- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz

9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz
- Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) - otwórz
- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

Poprzednie wersje dokumentów aplikacyjnych oraz umów o przyznaniu pomocy znajdują się w Dokumentach archiwalnych