II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
Wersja 4z (obowiązuje od 29 czerwca 2021 r.)
• Formularz wniosku - wersja edytowalna
• Formularz wniosku - wersja nieedytowalnaFormularz wniosku - wersja nieedytowalna
Instrukcja wypełniania wniosku (zaktualizowana 2021-11-15)
• Biznesplan - wersja edytowalna
• Biznesplan - wersja nieedytowalna
• Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)
• Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 4z)

 

UMOWA
Wersja 5z (obowiązuje od 21 grudnia 2020 r.)
Projekt umowy
Załącznik nr 1 do umowy
Załącznik nr 2 do umowy
Załącznik nr 3 do umowy
Załącznik nr 4 do umowy
Załącznik nr 5 do umowy
Załącznik nr 6 do umowy

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
Wersja 4z (obowiązuje od 12 czerwca 2019 r.)
• Formularz wniosku o płatność - wersja edytowalna
• Formularz wniosku o płatność - wersja nieedytowalna
Załącznik nr 2 - wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
Instrukcja wypełniania wniosku
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu

 

INFORMACJA MONITORUJĄCA Z REALIZACJI BIZNESPLANU/ INFORMACJA PO REALIZACJI OPERACJI
Formularz Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza IPRB_IPRO