I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne)

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
Wersja 4z (obowiązuje od 26 sierpnia 2021 r.)

• Formularz wniosku - wersja edytowalna
• Formularz wniosku - wersja nieedytowalna
• Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (wersja edytowalna - .xls)
• Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (wersja nieedytowalna - .pdf)
Instrukcja wypełniania wniosku (zaktualizowano 2021-11-15)
• Biznesplan - wersja edytowalna
• Biznesplan - wersja nieedytowalna
• Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)
• Biznesplan inkubator - wersja edytowalna
• Biznesplan inkubator - wersja nieedytowalna
• Biznesplan inkubator - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)
Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
• Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - wersja edytowalna
• Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - wersja nieedytowalna
Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 

UMOWA
Wersja 8z (obowiązuje od 21 maja 2021 r.)
Projekt umowy
Załącznik nr 1 do umowy
Załącznik nr 2 do umowy
Załącznik nr 3 do umowy
Załącznik nr 3a do umowy
Załącznik nr 5 do umowy
Załącznik nr 6 do umowy
Załącznik nr 7 do umowy
Załącznik nr 8 do umowy
Załącznik nr 9 do umowy
Załącznik nr 10 do umowy

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
Wersja 4z (obowiązuje od 12 czerwca 2019 r.)
• Formularz wniosku o płatność - wersja edytowalna
• Formularz wniosku o płatność - wersja nieedytowalna
• Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (wersja edytowalna - .xls)
• Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (wersja nieedytowalna - .pdf)
Instrukcja wypełniania wniosku
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu

 

INFORMACJA MONITORUJĄCA Z REALIZACJI BIZNESPLANU/ INFORMACJA PO REALIZACJI OPERACJI
• Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza IPRB_IPRO (wersja zaktualizowana na dzień 06.06.2018 r.)
Formularz Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza IPRB_IPRO

 

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY NASTĘPCY PRAWNEMU
Projekt umowy
Załącznik nr 2
Załącznik nr 4